آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید از دست دادن تنها ۱% از آب بدن موجب تشنگی میشود؟

  • آیا میدانستید 78% مغز هر انسان را آب تشکیل می دهد؟

  • آیا میدانستید 90% عظمت کوه های یخ در زیر آب قرار دارد و شما تنها 10 درصد آن را مشاهده می کنید؟

  • آیا میدانستید 35% مصرف آب درون ساختمان ها در توالت می باشد؟

  • آیا میدانستید سرعت انتقال صوت در آب 5 برابر بیشتر از سرعت صوت در هوا است؟

  • آیا میدانستید 85 درصد زندگی گیاهی در زیر اقیانوس ها قرار دارد؟