آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید یک کوه آتشفشان قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تا ارتفاع 50 کیلومتری به فضای اطراف پرتاب کند؟

  • آیا میدانستید کوه قره قوروم در هند بعد از کوه هیمالیا با تفاضل دویست و سی و هفت متر بلندترین کوه دنیا میباشد؟

  • آیا میدانستید 90% عظمت کوه های یخ در زیر آب قرار دارد و شما تنها 10 درصد آن را مشاهده می کنید؟

  • آیا میدانستید سرعت متوسط سقوط چترباز ها 200 کیلومتر در ساعت می باشد؟