آیا میدانستید....


 • آیا میدانستید یک انسان در طول حیات خود در حدود 25 سال را در خواب به سر می برد؟

 • آیا میدانستید زبان شما در صورت بروز آسیب سریعتر از هر قسمتی از بدن شما بهبود می یابد؟

 • آیا میدانستید 25% استخوان های بدن شما در ناحیه پا قرار دارند؟

 • آیا میدانستید مغز شما 20-25 درصد اکسیژن بدنتان را مصرف می کند؟

 • آیا میدانستید 78% مغز هر انسان را آب تشکیل می دهد؟

 • آیا میدانستید در پای شما 26 استخوان وجود دارد؟

 • آیا میدانستید کوچکترین استخوان بدن در گوش انسان یافت می شود؟

 • آیا میدانستید اگر که بدون تکان دادن لب و زبان خود سعی کنید حروف را تلفظ کنید همه آنها صدای یکسانی خواهند داشت؟

 • آیا میدانستید 8 درصد افراد یک دنده اضاقه دارند؟

 • آیا میدانستید به طور متوسط افراد بعد از 7 دقیقه به خواب می روند؟

 • آیا میدانستید تا زمانی که غذا با بزاق تماس پیدا نکند شما مزه آن را درک نمی کنید؟صفحه ۲ از ۲۱۲