آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت؟

  • آیا میدانستید بقراط نخستین فردی بود كه پزشكی را روشی تخصصی برای درمان بیماری ها نامید و آن را از سحر و جادو جدا كرد؟

  • آیا میدانستید کانادا یک واژه ی هندی به معنای روستای بزرگ است؟