آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید اگر که بدون تکان دادن لب و زبان خود سعی کنید حروف را تلفظ کنید همه آنها صدای یکسانی خواهند داشت؟

  • آیا میدانستید در نوشتار انگلیسی حرف ابتدا و انتها همه قاره ها یکسان است؟

  • آیا میدانستید الفبا مردم کامبوج از 72 حرف تشکیل شده است؟

  • آیا میدانستید الفبا مردم هاوایی تنها 12 حرف دارد؟

  • آیا مبدانستید رایج ترین حرف الفبای انگلیسی حرف E و کم کاربرد ترین حرف Q می باشد؟