آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید ورزش کردن در گرما به کاهش اشتها کمک می‌کند؟

  • آیا میدانستید ستارگان آبی رنگ داغتر از خورشید و ستارگان قرمز رنگ سرد تر از آن هستند؟

  • آیا میدانستید موهای گوزن شمالی جهت گرم نگه داشتن بدن حیوان همچون لوله تو خالی هستند؟

  • آیا میدانستید یکی از وظایف گوش در فیل، تنظیم دمای بدن او است؟