آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید امن ترین رنگ برای خودرو سفید است؟

  • آیا میدانستید رنگ سیاه بر روی زرد 2 رنگ با قویترین تاثیر می باشند؟

  • آیا میدانستید ماهی قرمز هر دو نور فروسرخ و فرا بنفش را می بیند؟