آیا میدانستید....


  • آیامیدانستید ارزش بیت کوین در طول 6 سال بیش از 22000 برابر شده است؟

  • آیا میدانستید نمک از 5 هزار سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است؟

  • آیا میدانستید یک سال شامل 31,557,600 ثانیه است؟