آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید پیش بینی می شود انسان در سال 3000 قدی در حدود 2 متر و 120 سال عمر و پوست قهوه ای خواهد داشت؟

  • آیا میدانستید شش مصنوعی در سال 1929 توسط فیلیپ درینکر استاد دانشگاه هاروارد ابداع شد؟

  • آیا میدانستید یک انسان در طول حیات خود در حدود 25 سال را در خواب به سر می برد؟