آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید زنبور عسل حداکثر با سرعت ۲۴ کیلومتر در ساعت می تواند پرواز کند؟

  • آیا میدانستید سرعت صوت در آب ۴.۳ برابر سریعتر از سرعت صوت در هوا است؟

  • آیا میدانستید سرعت صوت در فولاد 14 برار سریعتر از سرعت آن در هواست؟

  • آیا میدانستید چیتا یا یوزپلنگ سریع ترین حیوان خشکی است؟ او در عرض فقط 3 ثانیه 100 کیلومتر در ساعت سرعت می گیرد که حتی سریع ترین خودرو های فراری هم نتوانستند رکورد او را بشکنند.

  • آیا میدانستید سرعت متوسط سقوط چترباز ها 200 کیلومتر در ساعت می باشد؟