آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید سرعت صوت در آب ۴.۳ برابر سریعتر از سرعت صوت در هوا است؟

  • آیا میدانستید زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمی تواند صدایی از خود در آورد؟

  • آیا میدانستید سرعت صوت در فولاد 14 برار سریعتر از سرعت آن در هواست؟

  • آیا میدانستید سرعت انتقال صوت در آب 5 برابر بیشتر از سرعت صوت در هوا است؟