• آیا میدانستید ستارگان آبی رنگ داغتر از خورشید و ستارگان قرمز رنگ سرد تر از آن هستند؟