آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید خفاش ها هنگام خروج از غار همیشه به سمت چپ حرکت می کنند؟

  • آیا میدانستید استرالیا تنها قاره ی  جهان است که هیچ آتشفشان فعالی ندارد؟