• آیا میدانستید بیشترین میزان تولد در ماه آگوست می باشد؟