آیا میدانستید....


  • آیا میدانستید زرافه تار صوتی ندارد و لال است و نمی تواند صدایی از خود در آورد؟

  • آیا میدانستید در بحرین پزشکان حق ندارند در هنگام معاینه به آلت تناسلی زنان مستقیم نگاه کنند، اما اجازه دارند تصویر آنرا در اینه ببینند؟

  • آیا میدانستید سجاقک با وجود اینکه 6 پا دارد نمی تواند راه برود؟

  • آیا میدانستید تمساح نمی تواند زبان خود را تکان دهد؟