• آیا میدانستید استرالیا تنها قاره ی  جهان است که هیچ آتشفشان فعالی ندارد؟