• آیا میدانستید در نوشتار انگلیسی حرف ابتدا و انتها همه قاره ها یکسان است؟